w sprawie wydania opinii nt zbycia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasto Szczecin położonej prze y ul. Łącznej - działka 3/19 z obrębu inwentaryzacyjnego nr 3051